Anbi

A
Algemene gegevens,

Naam ANBI Ned. Hervormde Evangelisatievereniging Immanuel Klazienaveen-Noord
RSIN/Fiscaalnummer 816393734
Website adres: www.veenkerkklazienaveennoord.nl
e-mail: ariemia@hetnet.nl
Adres: Scholtenskanaal OZ 62
Postcode 7889 VD
Plaats: Klazienaveen-Noord
Postadres: Holtlaan 119
Postcode :7824 SE
Plaats: Emmen

De Ned.Herv. Evangelisatievereniging Immanuel te Klazienaveen-Noord (ook wel Veenkerk genoemd) is sedert 1904 een zelfstandige vereniging als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De gemeente heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Deze was aangevraagd door de Bond van Evangelisaties. Deze beschikking is ook van toepassing op de Evangelisatie vereniging Immanuel te Klazienaveen-Noord.

B
Samenstelling bestuur,

De wettige vertegenwoordiging berust bij de bestuursleden.. Momenteel bestaat deze uit zes personen De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen . In de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd en een begroting gepresenteerd.

C
Doelstelling/Grondslag,

Het doel van de vereniging is de bevordering van het geestelijk leven in Klazienaveen-Noord e.o.

De vereniging heeft als grondslag: de belijdenis dat de Bijbel het Woord van God is en dat Jezus Christus, de zoon van God, onze Zaligmaker is, die voor onze zonden en tot ons behoud is gekruisigd en gestorven en tot onze rechtvaardiging is opgewekt.

D
Activiteiten/beleid,

Om dit doel te bereiken wordt door de gemeente een aantal activiteiten georganiseerd, die voor leden en andere belangstellenden toegankelijk zijn. Om deze bekendheid te geven, wordt hiervan melding gemaakt in het gezamenlijk periodiek Kerknieuws maar evenzo in huis aan huis bladen en dorpskranten.

Wekelijks wordt er een eredienst  gehouden in de kerk en jaarlijks ± 5 zangavonden.

E
Beloningsbeleid,

De voorganger, koster, organisten en gastvoorgangers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden

Bestuursleden ontvangen daarvoor geen vergoeding . Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

F
Verslag activiteiten,

Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de vereniging. Zij belegt daarvoor uitgezonderd in de zomermaanden, maandelijks een vergadering. Waar mogelijk worden voor andere activiteiten ook leden ingeschakeld.

Het bestuur waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en legt via een jaarrekening verantwoording af aan de leden van de vereniging.

G
In  september 2015 is men begonnen met het groot onderhoud van de kerk en pastorie.
Dit groot onderhoud houdt in: Herstel dak van kerk en pastorie. Toren en kerk zijn gedeeltelijk opnieuw ingevoegd.

H
Verkorte staat van baten en lasten.

Onderstaande staat van baten lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het voorgaande verslagjaar.

 

Baten

Bijdragen leden/giften     
Verhuur gebouwen
Diversen

Totaal baten

 

Lasten

Kosten voorgangers e.d.
Kosten kerkdiensten
Kosten gebouwen
Kosten diversen

Totaal lasten

Resultaat

begroting 2017     

€ 26700,--
€   5000,--
€   5500,--

€ 37200,--

 


€   6000,--
€   7000,--
€ 15000,--
€   8000,--

€ 36000,--

€ - 1200,--

 

rekening 2016     

€ 26446,--
€   4950,--
€ 25150,--

€ 56546,--

 


€   5800,--
€   7580,--
€ 41000,--
€ 10950,--

€ 65330,--

€ - 8787,--

 

 

 

rekening 2015     

€ 51616,--
€   4750,--
€ 32257,--

€ 88623,--

 


€   5672,--
€   6932,--
€ 39783,--
€ 13119,--

€ 65506,--

€ 23117,--

 

 

 

 

Aan de leden wordt elk jaar een financiële  bijdrage gevraagd. Tijdens de kerkdiensten worden minimaal  twee collectes gehouden die bestemd zijn voor de kerk . De vereniging beschikt over drie gebouwen: kerk, pastorie en kosterswoning. De vereniging ontvangt een bijdrage van de Bond van Evangelisaties. Het grootste gedeelte van de inkomsten wordt besteed aan de organisatie van de zondagse erediensten, gebouwen en pastoraat.