Anbi

A
Algemene gegevens,

Naam ANBI Ned. Hervormde Evangelisatievereniging Immanuel Klazienaveen-Noord
RSIN/Fiscaalnummer 816393734
Website adres: www.veenkerkklazienaveennoord.nl
e-mail: ariemia@hetnet.nl
Adres: Scholtenskanaal OZ 62
Postcode 7889 VD
Plaats: Klazienaveen-Noord
Postadres: Holtlaan 119
Postcode :7824 SE
Plaats: Emmen

De Ned.Herv. Evangelisatievereniging Immanuel te Klazienaveen-Noord (ook wel Veenkerk genoemd) is sedert 1904 een zelfstandige vereniging als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De gemeente heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Deze was aangevraagd door de Bond van Evangelisaties. Deze beschikking is ook van toepassing op de Evangelisatie vereniging Immanuel te Klazienaveen-Noord.

B
Samenstelling bestuur,

De wettige vertegenwoordiging berust bij de bestuursleden.. Momenteel bestaat deze uit vijf personen De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.
In de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd en een begroting gepresenteerd.

C
Doelstelling/Grondslag,

Het doel van de vereniging is de bevordering van het geestelijk leven in Klazienaveen-Noord e.o.

De vereniging heeft als grondslag: de belijdenis dat de Bijbel het Woord van God is en dat Jezus Christus, de zoon van God, onze Zaligmaker is, die voor onze zonden en tot ons behoud is gekruisigd en gestorven en tot onze rechtvaardiging is opgewekt.

D
Activiteiten/beleid,

Om dit doel te bereiken wordt door de gemeente een aantal activiteiten georganiseerd, die voor leden en andere belangstellenden toegankelijk zijn. Om deze bekendheid te geven, wordt hiervan melding gemaakt in het gezamenlijk periodiek Kerknieuws maar evenzo in huis aan huis bladen en dorpskranten.

Wekelijks wordt er een eredienst  gehouden in de kerk en jaarlijks ± 5 zangavonden.

E
Beloningsbeleid,
* De predikant die verbonden is aan de Veenkerk is emeritus en werkt als vrijwilliger. 
* De koster werkt op basis van gemaakte kosten
* De organisten hebben een deeltijdcontract voor onbepaalde tijd en worden per dienst betaald. Bestuursleden ontvangen daarvoor geen vergoeding. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

F
Verslag activiteiten,

Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de vereniging. Zij belegt daarvoor uitgezonderd in de zomermaanden, maandelijks een vergadering. Waar mogelijk worden voor andere activiteiten ook leden ingeschakeld.

Het bestuur waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en legt via een jaarrekening verantwoording af aan de leden van de vereniging.

G
In  september 2015 is men begonnen met het groot onderhoud van de kerk en pastorie.
Dit groot onderhoud houdt in: Herstel dak van kerk en pastorie. Toren en kerk zijn gedeeltelijk opnieuw ingevoegd.

H
BELEIDSPLAN
van de
NED. HERV. EVANGELISATIEVERENIGING IMMANUËL
KLAZIENAVEEN-NOORD
2020  -  2025 

DOELSTELLING:
Met een open blik in de wereld, zoekend naar verbinding met wie dichtbij en veraf zijn. Zo geeft de Ned. Herv. Evangelisatievereniging Immanuël te Klazienaveen-Noord telkens opnieuw vorm aan haar roeping gemeente van Christus te zijn.

INLEIDING
“Verbinding”, met dit trefwoord willen wij, de Ned. Herv. Evangelisatievereniging Immanuël te Klazienaveen-Noord, aangeven welke weg we inslaan met dit beleidsplan. We leven in een tijd waarin zaken niet meer zijn zoals ze waren: geloofsbeleving en samenleving zijn aan sterke verandering onderhevig. Daarbij blijven we ons bewust van onze primaire reden van bestaan: vorm proberen te geven aan het mysterie van verbinding met de Eeuwige. Dat doen we in onze zondagse eredienst, maar ook daarbuiten en op andere tijden. Daardoor geïnspireerd beleggen we samenkomsten en organiseren we activiteiten van allerlei aard. Zo proberen we gemeente van Christus te zijn: Zijn blijde boodschap te verkondigen en onze roeping te volgen in de wereld waarin wij leven.

Voor dat laatste is verbinding van groot belang. We moeten zeggen dat dit herhaaldelijk naar voren gekomen is maar dat op dit gebied nog wel één en ander te verbeteren valt. Onze gemeente en haar activiteiten zouden meer bekend gemaakt moeten worden in de directe omgeving. Daarnaast is het besef gegroeid dat samenwerking met andere kerken én met maatschappelijke organisaties een opdracht en noodzaak vormen om te kunnen blijven voortbestaan.

Vanuit dat besef ontstaan: zorg voor elkaar in de eigen en in wijdere kring, openstelling van gebouwen, bevorderen en organiseren van zinvolle activiteiten met en voor de directe omgeving. Dat alles binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden en beschikbare uren van vrijwilligers.

VIEREN
Onze gemeente kent onderscheiden vieringen. Allereerst natuurlijk de zondagse eredienst, waarin ook gelegenheid is voor Doopbediening, viering van de dienst van Schrift en Tafel.

Onze vereniging oriënteert zich voor haar liturgie op een oecumenische traditie. Dat komt onder meer tot uitdrukking in het vieren van de Maaltijd van de Heer, een gevoeligheid voor symbolen als licht en stilte, de rol van muziek en de participatie van gemeenteleden. Opeenvolgende predikanten brachten en brengen daar, al dan niet samen met gemeenteleden, accenten in aan. In toenemende mate wordt het basisstramien van de dienst benut voor variatie. Veel gemeenteleden en bezoekers van buiten waarderen de manier van vieren vanwege de stijl, de sfeer, de aandacht voor muziek en de verbondenheid  met andere christenen.

De motivatie van de leden om mee te vieren loopt uiteen, zoals ook de frequentie van het bezoek aan de diensten varieert. Toch leeft bij een deel van de gemeente het gevoel dat wekelijkse kerkgang de meest geëigende vorm van betrokkenheid is. In de komende beleidsperiode wil het bestuur meer zicht krijgen op verschillende vormen van betrokkenheid bij het vieren in onze gemeente. Wat beleven we en wat zouden we willen beleven? Wat is passende taal, passende stijl voor het vieren van de gemeente van Christus in Klazienaveen-Noord vandaag?

We willen graag onderzoeken wat er ten aanzien van het vieren leeft bij de leden van onze gemeente, maar ook bij  “omstanders”: zij die slechts met een dun draadje aan onze Evangelisatievereniging verbonden zijn of het contact vrijwel hebben verloren. Het verdient nader onderzoek welke wegen daartoe kunnen worden bewandeld..

Mogelijk bestaat er binnen of buiten de gemeente zoals die ons nu bekend is, de behoefte aan andere vormen van eredienst op andere tijdstippen dan de zondagochtend, eventueel gecombineerd met muziek en/of gelegenheid voor ontmoeting.

DIENEN
Dienen hoort bij onze roeping als christelijke gemeente. Het betreft dienen dichtbij en veraf. Omzien naar elkaar brengt goed tot uitdrukking waar het in het dienen dichtbij op aan komt. Dit deel van het beleidsplan is daaraan gewijd.

Dienen in de kring van de gemeente

Het is een opdracht van de gemeenteleden, en van het kerkbestuur in het bijzonder, dat iedereen, van welke leeftijdscategorie ook, zich verbonden kan weten en voelen met het geheel van de gemeente. Aansprekende activiteiten en vormen van ontmoeting zijn daartoe georganiseerd; het is goed ze ook kritisch tegen het licht te houden.

Per leeftijdscategorie:

Ouderen

Onze gemeente telt een  aantal leden die op (hoge) leeftijd zijn. Na een actief leven zijn ze soms niet meer in staat de kerkdiensten te bezoeken of mee te doen aan activiteiten.

Vanuit de gemeente zal op diverse manieren aandacht moeten worden besteed aan deze groep: - leden gaan op huisbezoek aan de hand van een wijkindeling - vrijwilligers zouden een verjaardag attentie bij alle 80+-ers kunnen bezorgen.  De gedachte leeft bij het bestuur dat het pastoraat, in elk geval voor deze groep, tekortschiet. Het is goed dat deze situatie met een frisse blik opnieuw bekeken wordt. Signaleren van nood en behoefte aan zorg zijn voor deze groep van groot belang.

We zouden ons ook kunnen richten op mogelijke diensten-op-locatie in andere huizen en/of groot-huisbezoek; een zinvolle en werk besparende vorm van pastoraat. Te onderzoeken valt op welke manier een groter aantal mensen voor activiteiten (zoals een koffiemorgen) kan worden bereikt. In eerste instantie valt te denken aan bewoners van het dorp zelf. Maar ruimere deelname is beslist denkbaar. We denken dat ook een gezamenlijke maaltijd met deze groep, enkele malen per jaar in een behoefte kan voorzien en zeker zal bijdragen aan (onderlinge) verbinding. Onze gemeente is zich bewust van het feit dat de Kerken (niet alleen) in onze omgeving krimpen in ledental en financiële mogelijkheden. Tegelijkertijd constateert zij dat nood ín en vragen úit de samenleving toenemen, met daarbij soms de verwachting dat de kerk in zal kunnen springen. Om in deze situatie passend te reageren, zou onze gemeente verbinding met buurgemeenten en andere mogelijke partners kunnen zoeken. Door een zichtbare plek in te nemen in de netwerken van de samenleving, kunnen we beter invulling geven aan onze dienst in de wereld. Daarin samen optrekken zien we als een voorwaarde, maar ook als een bron van inspiratie voor kerk-zijn in deze regio. De afgelopen jaren is er op diverse terreinen en met wisselende intensiteit samengewerkt tussen de kerken in dit deel van de Zuidoosthoek van Drenthe.

COMMUNICEREN
Intern: De belangrijkste communicatiemiddelen binnen onze gemeente zijn: het blad “Kerknieuws”, de wekelijkse Zondagsbrief en onze eigen website www.veenkerkklazienaveennoord.nl.

Extern. Naast de site is hier ook een rol weggelegd voor de wekelijkse wijkbladen, die niet alleen bericht geven over de diensten, maar (als er ruimte is) ook over andere zaken die voor de lezers van belang kunnen zijn. Een bestuurslid levert de kopij aan. De externe communicatie is voor onze gemeente van groot belang; bij een groeiende behoefte aan openheid en verbinding naar en met de omgeving van gemeente en kerkelijk erf, dient ook de kwantiteit en kwaliteit van onze PR toe te nemen. De aandacht daarvoor kan mogelijk gestalte krijgen in een kleine, door het kerkbestuur in te stellen, commissie. Een informatieve folder over onze kerk en gemeente is beschikbaar. 

PRESENT ZIJN en PRESENTEREN
Openheid en verbinding brengen met zich mee dat de grenzen tussen de kerkelijke gemeente en de lokale gemeenschap c.q. de cultuur waarin wij leven, dikwijls niet scherp te trekken zijn. Op allerlei manieren is er overlap. De komende periode zouden we de verbanden die er zijn moeten versterken en uitbreiden. Gastvrijheid is daarbij een sleutelwoord. Als kerkelijke gemeente willen we ruimte bieden aan activiteiten met een algemeen karakter die raakvlakken hebben met onze eigen activiteiten: het vieren van feesten en jubilea, trouwvieringen, afscheid van overledenen, concerten, lezingen, cursussen, maaltijden etc. We hebben bovendien de overtuiging dat we ook zelf op het grensvlak van kerk en samenleving nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. Actief gestalte geven aan gastvrijheid zet de toon voor de openheid die bij ons past.

De zondagse koffieochtenden na de kerkdienst voorzien in een behoefte. Mensen kunnen op deze manier contacten met elkaar leggen of deze hernieuwen.

BEHEREN
Binnen het Kerkbestuur, die als geheel verantwoordelijk is, is het de penningmeester die in het bijzonder met het beheer van geld en goederen is belast. Zij ontwikkelt beleid voor een gezonde financiële positie, zodat de gemeente zich kan toeleggen op haar roeping : “de lofzang gaande houden”, als kerk present zijn in de wereld. Dat vraagt om personele en materiële voorzieningen: een predikant die (in) de gemeente voorgaat, gebouwen die ruimte bieden voor eredienst en activiteiten.

De volgende aspecten spelen daarbij een rol:
·         Geldwerving en geldbeheer

Het belangrijkste deel van de inkomsten komt van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage. Aangezien deze inkomstenbron langzaam maar zeker opdroogt, zullen er andere bronnen van inkomsten moeten worden gegenereerd om de jaarlijkse begroting sluitend te krijgen. Hiertoe dienen de volgende initiatieven:
* Uitbreiding van verhuur van kerk en het De Weerdhuis,
* Waar mogelijk aanvragen van subsidies voor te verrichten werkzaamheden aan de gebouwen en terreinen.
* Onderzoek en gebruik van moderne methoden van geldwerving.
Jaarlijks stelt de penningmeester een begroting op die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het kerkbestuur en de leden. De verdeling van de ter beschikking staande middelen vindt plaats in overleg met het kerkbestuur. 

2. Financieel beheer ten aanzien van personen

* De predikant die verbonden is aan de Veenkerk is emeritus en werkt als vrijwilliger.           Gastvoorgangers ontvangen een vergoeding voor preekbeurten  en voor eventuele reiskosten.
* De koster werkt op basis van gemaakte kosten
* De organisten hebben een deeltijdcontract voor onbepaalde tijd en worden per dienst betaald.
* Vrijwilligers krijgen geen vergoeding.  

3. Beheer van gebouwen en terreinen.
Om alle functies te kunnen blijven vervullen, is het beleid erop gericht gebouwen en terreinen in goede conditie te houden. Reparatie, aanpassing en onderhoud worden, zo efficiënt en duurzaam als mogelijk, verricht door een aantal ProDeo’s. De beschikbare middelen zijn daarbij leidend. Het bestuur gaat een meerjarig onderhoudsplan ontwikkelen, waarbij het 5-jaarlijks rapport van de monumentenwacht ten aanzien van kerk, kosterswoning en pastorie een belangrijk uitgangspunt is.

De verhuur van gebouwen voor allerlei evenementen zal worden uitgebreid (zie ook Presentatie). Het bestuur van de Evangelisatievereniging stelt daarvoor grenzen op.

4. Leden- en bijdragenadministratie
Beide administraties worden bijgehouden door een bestuurslid. Het is van het grootste belang dat het ledenbestand goed wordt bijgehouden. Het gebruik van de bijdragen-administratie is nodig voor een goed beheer van de binnenkomende gelden.

VRIENDEN VAN DE VEENKERK
Met genoegen neemt het bestuur van de Veenkerk kennis van het initiatief dat indertijd genomen is door een aantal leden van onze gemeente om "Vrienden van de Veenkerk" op te richten die de verbinding en de betrokkenheid op ons prachtige historische kerkgebouw als cultureel erfgoed financieel kan ondersteunen.

I
Verkorte staat van baten en lasten.

Onderstaande staat van baten lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het voorgaande verslagjaar.

 

Baten

Bijdragen leden     
Verhuur gebouwen
Giften
Diversen

Totaal baten

 

Lasten

Kosten voorgangers e.d.
Kosten kerkdiensten
Kosten gebouwen
Kosten verzekeringen
Kosten diversen
Kosten energie

Totaal lasten

Resultaat

begroting 2022     

€ 29.000,--
€   5.000,--

€   4.400,--

€ 38.500,--

 


€   6.600,--
€ 13.600,--
€ 16.000,--
€   1.800,--
€   5.000,--

€ 43.000,--

€ - 4.600,--

 

rekening 2021    

€ 18.000,--
€   4.950,--
€  14.750,--
€    8.600,--

€ 46.300,--

 


€   6.150,--
€   2.250,--
€   8.800,--
€   1.800,--
€  14.500,--
€  14.300,--

€  47.800,--

€ - 1.500,--

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de leden wordt elk jaar een financiële  bijdrage gevraagd. Tijdens de kerkdiensten worden minimaal  twee collectes gehouden die bestemd zijn voor de kerk . De vereniging beschikt over drie gebouwen: kerk, pastorie en kosterswoning. De vereniging ontvangt een bijdrage van de Bond van Evangelisaties. Het grootste gedeelte van de inkomsten wordt besteed aan de organisatie van de zondagse erediensten, gebouwen en pastoraat.