Archief

Lezen: Psalm 23.

De meest bekende psalm uit de Bijbel ligt voor ons. Kan een dominee daar ooit nog iets nieuws over zeggen? Vele malen is deze psalm berijmd. En als ik alle boeken en preken zou tellen die over deze psalm geschreven zijn, zou ik ongetwijfeld de tel kwijt raken. Deze psalm tekent het leven. Niet als een idyllisch plaatje van een zwervende herder met zijn schapen in Drenthe. Nee, wij moeten hier uiteraard aan het woestijnlandschap van het Midden-Oosten denken. Met een brandende zon boven je en de harde grond onder je voeten. De dichter laat ons zien dat het leven hier op aarde vaak zo heel anders is dan je je voorgesteld had. Nu, dat beseffen ook wij opeens met de corona crisis waar wij middenin zitten. Er zijn dalen. Soms heel diepe. Ze lopen dwars door je leven heen. Ze lopen nu dwars door het jaar 2020 heen, dat ongetwijfeld als een rampjaar de geschiedenisboeken ingaat. En waar blijf je dan? Waar ben je dan? Waar kun je terecht? Waar vind je houvast? Wie is je steun? Waar is kracht om verder te gaan? Nu, daar gaat het over in deze Psalm. Door David geschreven. Zelf jarenlang herder geweest. Maar ook schaap, zou ik willen zeggen. En herder die zichzelf leert zien als een schaap van de Goede Herder. Prachtig! Weet u: het is in de Bijbel niet de vraag óf God onze Herder wil zijn. Maar of wij schaap willen zijn. Afhankelijk en levend vol overgave. Mag Hij ons leven leiden? Achter Hem aan gaan, daar draait het om. Nee, de weiden zijn niet altijd groen in het leven. En we ervaren dat heel in het bijzonder toch in deze crisistijd. Toch zegt David: Hij laat mij rusten in groene weiden. Is dat voor ons als gemeente niet het volbrachte werk van Christus? Jezus heeft met Zijn doorboorde handen een weide gemaakt voor onze ziel. Daarom: nestel u maar stevig in Zijn liefde, want daar vindt u rust. Wat zal er omgaan in zo’n herder als hij de schapen vredig ziet uitrusten in het gras? Onze Grote en Goede Herder is blij als u bij Hem komt en rust bij Hem vindt! Zelfs als ik moet gaan door een dal van diepe duisternis, het dal van de schaduw van de dood. Dan nóg….Uw stok en Uw staf vertroosten mij, lees ik. Is het dat éne lied misschien dat u aansprak in een kerkdienst? Of dat ene zinnetje uit de preek? Hou het vast. Neem het mee. En hoor erin het tikken van de stok en staf van de Goede Herder die u roept tot een leven dicht bij Hem. En dan kunt u ook meezingen met het einde van deze psalm, dat spreekt over het thuiskomen van de schapen. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Schapen van de Goede Herder mogen weten: we komen Thuis. En we hebben een Thuis. Streef dan naar wat Boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat Boven is, niet op wat op aarde is. (Kolossenzen 3: 1B, 2). Een mooie les in crisistijd, zou ik denken.                                                  

Ds. H. Dekker.

 

 

 

 

Meditatie.

                                                           Maar één van de soldaten stak een lans in Zijn zij
                                                           en meteen vloeide er bloed en water uit.

                                                                             Johannes 19: 34.

 

Middenin de lijdensweken treft ons allen een virus, waardoor het dagelijks leven ontwricht is en wij elkaar niet kunnen ontmoeten in de wekelijkse kerkdienst. En de omvang van dit gebeuren kunnen wij nog nauwelijks bevatten.

Maar als kerkgemeenschap zoeken we troost en kracht in het Evangelie. In deze weken laten we ons troosten door het lijden van Christus.

Johannes laat zijn blik gaan over de bijna verlaten heuveltop van Golgotha. De avondschemer valt. De mensen zijn weggegaan. De soldaten zijn inmiddels met hun werk begonnen. Ze moeten zeker weten dat Jezus gestorven is. En ze nemen geen halve maatregelen, getuige het tekstwoord hier boven.

U denkt misschien: waarom was dat nu nodig? Weten die soldaten wel met Wie ze bezig zijn?

Het is toch duidelijk dat Hij de zoon van God is, en dan nog Zijn hart doorsteken met een lans? Maar ook dát hoort bij het openen van Gods Vaderhart voor ons, om zó onze zonden voorgoed af te wassen.

Bloed en water, zegt Johannes. Nee, dat vergeet hij nooit. Hij zag het zelf. Ze zijn aanduidingen van een bepaalde werkelijkheid. En van het zekere weten dat Jezus niet schijndood geweest is.

Het bloed is de aanduiding van de verzoening. Zo alleen wilde God zijn genade tonen. Zonder bloedstorting geen vergeving. Zo had God het bepaald in het Oude Testament.

En wie het bloed plengde bij het brengen van de offers, moest ook zelf gereinigd zijn. Gereinigd met het water.

Water en bloed. In Christus krijgt dit alles een nog veel diepere betekenis. Krijgt het zijn vervulling.

Dit is zo beschreven door Johannes, opdat wij zouden weten dat hier de bloedstorting in de volle zin van het woord heeft plaatsgehad. In het bloed van deze Gekruisigde worden schulden vrijgesproken.

Nu zegt God tot allen die achter het bloed van de Heiland leerden schuilen in hun leven: u bent vrijgesproken op grond van het verzoeningswerk van mijn Zoon. Ik neem u aan zoals u bent. Vergeving en verlossing geef Ik u. Omdat Hij het verdiend heeft. De prijs is betaald.

Christus bloed spreekt schuldigen vrij. En zo krijgt ons leven doel, zin, inhoud en toekomstperspectief, in welke crisis wij dan ook verkeren.

Want met de lijdensweken en de Goede Vrijdag is het niet afgelopen. We gaan Pasen vieren. Jezus leeft. En we verwachten zijn wederkomst. “Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken! (Gz. 231)

Ze zullen Hem zien. Iedereen. Dat is de blijdschap van Zijn gemeente, die hier op Hem wacht.

Jezus. De Man van smarten op de Goede Vrijdag. Maar ook: de Vorst van Pasen. Hij komt terug op de wolken.

Ja, halleluja, ja Hij komt!

Juicht, mensen, englen, samen.

Juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,

Juicht allen! Amen, amen!

Ds. H. Dekker.

 

 

Meditatie.

                          Want ook de Mensenzoon is niet gekomen                                                                               om gediend te worden, maar om te dienen en
                           Zijn leven te geven als losgeld voor velen.

                                                                          Marcus 10: 45.

 

Twee trouwe leerlingen van Jezus vragen aan Hem, of ze straks ereplaatsen mogen hebben
in Zijn Koninkrijk. Ze willen zogezegd medezeggenschap hebben over het beleid van Zijn Koninkrijk.
Hij is Koning, ja dat erkennen ze wel. Maar zij als Zijn meest trouwe volgelingen dan toch wel graag minister president en vice minister president..
In alle koninkrijken van de wereld hebben machthebbers het voor het zeggen, zegt Jezus. Maar zo gaat het niet in het Koninkrijk . Daar gelden ándere wetten. “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.” (vs. 43).
En dan wijst Jezus op zichzelf. Hoe ook Hij gekomen is als dienaar. Om te dienen. Die drie woorden omvatten nu precies het héle leven van Jezus. Het dienen heeft Zijn hele leven hier op aarde bepaald.
Hij dient de mensen met Zijn liefde, met Zijn kracht, met Zijn wonderen, met Zijn troost. Weet u waar we dat vooral in zien? In Zijn ruimschootse uitdeling van schuldvergeving. Nooit doet iemand tevergééfs een beroep op Hem. Nooit zegt Jezus: nee hoor, u kan ik niet helpen. Of: uw zonden zijn te groot om vergeven te worden.
Nee, dat zult u nergens in de evangeliën aantreffen. Altijd is Hij met ontferming bewogen. Altijd bereid om u te dienen.
En wat toen gold, geldt ook nu. Nog is Hij dienend bezig. Door Zijn Woord en door Zijn Geest. Door middel van de verkondiging die u zondag aan zondag kunt horen wil hij u/jou/mij dienen. Iedere keer als u daarmee in aanraking komt, klinkt het u tegen: zie hier ben Ik; om u te dienen.
Christus diende! En dat blijft niet alleen beperkt tot Zijn leven hier op aarde. De tekst uit Marcus 10 wil er op wijzen, dat dit dienen verder ging dan Zijn leven alleen. Vooral het slot van vs. 45: “en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.”
Ook Jezus sterven was dus dienen. Op Golgota vloeit Zijn bloed voor velen. Daar gaf hij Zijn leven.
Hoe? Als losgeld zegt de tekst voor deze meditatie. Bij dat woord losgeld moet u denken aan krijgsgevangenen die door de koning teruggekocht moesten worden van de vijand. En vaak betaalden vorsten daar véle, vele goudstukken voor om hun onderdanen los te kopen.
Maar de Heiland kocht ons niet vrij met Zijn portemonnee, als ik het zo zeggen mag.
Nee. De prijs was nog veel hóger. Het kostte hem Zijn bloed. De állerhoogste prijs wilde Hij voor ons betalen.
Voor velen, zegt de tekst. Dat is Gods welmenend aanbod dat uitgaat in deze wereld. Velen. Dat betekent dat we ons nooit behoeven af te vragen of die losprijs wel toereikend was voor ons. Nee. Die prijs was hoog genoeg voor mensen van álle tijden!

Ds. H. Dekker.

 

Toen zeiden de apostelen tegen de Heer:
“Geef ons meer geloof!”

Lucas 17:5

 

In ons gebed leggen wij God vaak veel vragen voor. Wie ziek is bidt om genezing. Wie het moeilijk heeft in het leven vraagt om uitkomst. Het gebed is ademhalen van de ziel, wordt wel eens gezegd. Met andere woorden: wie niet bidt haalt geen adem. Dan leef je niet echt…

De leerlingen van Jezus vragen Hem om meer geloof. Met die vraag zijn ze aan het juiste adres. Want wie anders kan ons geloof doen toenemen, dan Hij? Alleen bij Hem zijn woorden van eeuwig leven!

Hoe zijn die leerlingen van Jezus eigenlijk tot hun gebed gekomen? Ik denk, omdat ze ontdekt hadden, dat hun geloof maar klein was. En zo vragen ze dan gezamenlijk om méér! Ons, staat er in Lucas 17:5. Nu neem ik maar aan dat één van de leerlingen de woordvoerder is geweest. Maar hij doet dit gebed (verzoek) voor hen allemaal. Nee, geen Petrus die boven de anderen uit wil steken en zegt: meer geloof heb ik niet nodig, want ik heb al een groot geloof. Nee, niets daarvan. Laten wij hierin niet groot van onszelf denken, alstublieft.

De apostelen zullen best opgezien hebben tegen de taak die hen wacht in deze wereld. En straks zullen ze om de boodschap van het evangelie verdrukking lijden. Zal hun geloof dan tegen de moeiten en zorgen bestand zijn? Zullen zij vanwege vanwege hun kleine geloof het er dan niet bij laten zitten?

Ik denk: wij ervaren allemaal wel eens hoe moeilijk het is om staande te blijven in het geloof. Zeker nu wij leven in een tijd dat zovelen vervreemd raken van het evangelie.

Zouden wij dan ook niet bidden: “Geef ons meer geloof.!”

Toch moeten wij ons in het verband van Lucas 17 afvragen of dit verzoek van de apostelen juist was. Ja, op het eerste gezicht wel.

Maar zo is het niet. De vraag die de apostelen hier stellen is niet op zijn plaats.

Waarom dan niet?

Omdat de apostelen dachten dat de grootte of de hoeveelheid van het geloof belangrijk was. Als zij geen stand konden houden, dan zou dat aan de geringe mate liggen waarin God hen het geloof had geschonken. Maar daar komt Jezus tegen in het verweer, als Hij in het vervolg van Lucas 17 gaat vertellen over het geloof als een mosterdzaadje.

Daarmee wil Hij de apostelen leren dat ook een klein geloof tot grote dingen in staat is. Als zij maar al hun verwachtingen op Hem stellen.

Ook voor ons geldt dit. Het is tenslotte niet de vraag of wij een groot geloof of een klein geloof bezitten. De vraag is: hebben wij geloof?

Hebben wij lége handen die zich laten vullen door de genade van Christus? En zelfs een kruimeltje geloof – hoewel bij God veel méér te verkrijgen is – zal ons staande houden.

 

Ds. H. Dekker.

  

Geloven in de opstanding.

Met Pasen in de rug en op weg naar Pinksteren mag in de kerk de vraag klinken: welk houvast ligt er nu in het geloof dat er een opstanding uit de doden is? En vanuit de belijdenissen van de kerk mag het antwoord daarop zijn: de grens van de dood is niet absoluut, maar achter die grens ligt een nieuw land. God gaat voltooien wat onaf is gebleven. Met de Apostolische Geloofsbelijdenis zeggen we: ik geloof de wederopstanding van de doden. Dat betekent: er is hóop. God laat het werk van Zijn handen niet los. De Heidelberger Catechismus leert ons: mijn lichaam zal aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijk worden. Wat dat is, is haast niet in woorden uit te drukken. Een verheerlijkt lichaam. Daar zit het woord eer in. We zullen in ons lichaam weer de eer dragen die God heeft bedoeld met Zijn schepping. Een hart heeft dat lichaam. Maar dan een hart dat van énkel liefde klopt. En bij dat lichaam hoort een mond. Een mond die vooral Gods lof bezingt. Een mond waaruit geen wanklank meer voortkomt. Het is ook een lichaam waaruit álle sporen van lijden zijn weggewist. Ogen stralen helder, rimpels en groeven zijn weggestreken. Het kwaad, in welke vorm dan ook, is er definitief uit verwijderd.

Misschien klinkt het u allemaal als fantasie in de oren. En u denkt: hoe kun je dat geloven? Ik zal u eerlijk zeggen: ik heb er geen bewijzen voor. En wat ik zie op het kerkhof en in het crematorium weerspreekt mijn geloof. Maar is er dan niets van te zien voor ons mensen? Jawel, één ding, naar ik meen. En dat is dat éne open graf van de Paasmorgen. Het graf van Jezus. Dáárin ligt nu mijn geloof in de opstanding verankerd. De opstandingskracht van Christus breekt door alle grenzen heen. Zelfs door die absolute grens. Eens als de bazuinen klinken, zingt dat bekende lied ons voor, zal Christus de doden terughalen. En dan mogen we aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijk wezen. Kan ik dat begrijpen? Nee. Maar dát is nu gelóófswerkelijkheid. Nu komt het dus aan op geloof. Geloof alleen!

De dood is niet zo machtig, dat hij ons uit Christus hand kan rukken. Dan mag de troost zijn voor allen die worstelen met levensvragen rondom de dood. Ik geloof in die doorboorde Handen, die ons vasthouden. Voor eeuwig!

Ds. H. Dekker. 

 

 

Overdenking Lijdenstijd. 

                                                           Want ook de Mensenzoon is niet gekomen
                                                           om gediend te worden, maar om te dienen en
                                                           Zijn leven te geven als losgeld voor velen.
                                                                                               Marcus 10: 45.

 

Twee trouwe leerlingen van Jezus vragen aan Hem, of ze straks ereplaatsen mogen hebben
in Zijn Koninkrijk. Ze willen zogezegd medezeggenschap hebben over het beleid van Zijn Koninkrijk.

Hij is Koning, ja dat erkennen ze wel. Maar zij als Zijn meest trouwe volgelingen dan toch wel graag minister president en vice minister president..

In alle koninkrijken van de wereld hebben machthebbers het voor het zeggen, zegt Jezus. Maar zo gaat het niet in het Koninkrijk . Daar gelden ándere wetten. “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.” (vs. 43).

En dan wijst Jezus op zichzelf. Hoe ook Hij gekomen is als dienaar. Om te dienen. Die drie woorden omvatten nu precies het héle leven van Jezus. Het dienen heeft Zijn hele leven hier op aarde bepaald.

Hij dient de mensen met Zijn liefde, met Zijn kracht, met Zijn wonderen, met Zijn troost. Weet u waar we dat vooral in zien? In Zijn ruimschootse uitdeling van schuldvergeving. Nooit doet iemand tevergééfs een beroep op Hem. Nooit zegt Jezus: nee hoor, u kan ik niet helpen. Of: uw zonden zijn te groot om vergeven te worden.

Nee, dat zult u nergens in de evangeliën aantreffen. Altijd is Hij met ontferming bewogen. Altijd bereid om u te dienen.

En wat toen gold, geldt ook nu. Nog is Hij dienend bezig. Door Zijn Woord en door Zijn Geest. Door middel van de verkondiging die u zondag aan zondag kunt horen wil hij u/jou/mij dienen. Iedere keer als u daarmee in aanraking komt, klinkt het u tegen: zie hier ben Ik; om u te dienen.

Christus diende! En dat blijft niet alleen beperkt tot Zijn leven hier op aarde. De tekst uit Marcus 10 wil er op wijzen, dat dit dienen verder ging dan Zijn leven alleen. Vooral het slot van vs. 45: “en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.”

Ook Jezus sterven was dus dienen. Op Golgota vloeit Zijn bloed voor velen. Daar gaf hij Zijn leven.

Hoe? Als losgeld zegt de tekst voor deze meditatie. Bij dat woord losgeld moet u denken aan krijgsgevangenen die door de koning teruggekocht moesten worden van de vijand. En vaak betaalden vorsten daar véle, vele goudstukken voor om hun onderdanen los te kopen.

Maar de Heiland kocht ons niet vrij met Zijn portemonnee, als ik het zo zeggen mag.

Nee. De prijs was nog veel hóger. Het kostte hem Zijn bloed. De állerhoogste prijs wilde Hij voor ons betalen.

Voor velen, zegt de tekst. Dat is Gods welmenend aanbod dat uitgaat in deze wereld. Velen. Dat betekent dat we ons nooit behoeven af te vragen of die losprijs wel toereikend was voor ons. Nee. Die prijs was hoog genoeg voor mensen van álle tijden!

 

Ds. H. Dekker.

 

2019

Er is weer een nieuw jaar aangebroken .

En dan is het tijd om vooruit te kijken. Misschien wel met goede voornemens. Of zijn die inmiddels al weer gesneuveld? In ieder geval wensen we elkaar een gezegend nieuw jaar toe. Ja, elkaar een gezegend nieuw jaar toewensen. Want dat is altijd maar  weer afwachten. De ervaring vanuit het verleden leert dat dát niet altijd vanzelfsprekend is. “In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst”, zeggen we dan altijd.

Je kunt je inderdaad de vraag stellen: Wat staat ons te wachten in het komende jaar? Want we kunnen niet vooruit kijken en voorspellen!

En dat maakt onzeker. Maar aan de andere kant hebben we ons er maar bij neer te leggen. Zonder iets af te willen doen van onze eigen verantwoordelijkheid die we als mensen hebben! En dat is misschien ook wel het beste. En daarbij mogen we er wel aan toevoegen: de Heer zal er wel in voorzien. Zo is het tenslotte ook nog eens.

Zo mogen we het komende jaar dan ook tegemoet zien. De Heer heeft Zijn plan, ook voor dit jaar, al klaar liggen. En we zullen wel merken wat God van ons vraagt. Het doel van de reis door het leven is wel bekend. Dat doel is: De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan kun je je afvragen: Hoe lang duurt onze reis nog? Zijn we er al bijna of duurt het nog wel even? En hoe is onze houding tijdens de reis die voor ons ligt? Zetten we onze stoel nog even in ligstand of blijven we alert?

Dat zijn niet alleen onze vragen van nu hoor. Die vragen zijn er altijd al geweest.

Heel dikwijls wordt ons, christenen, dan voor de voeten geworpen: “Jullie wachten op de wederkomst van de HEER? Waar blijft Hij met al zijn beloften? Wij zien er nog weinig van?” Het is dan moeilijk om daar zo één, twee, drie een antwoord op te geven.

Maar als ik dan in mijn Bijbel lees dan krijg ik toch wel antwoorden op die vragen. Want, zegt de Bijbel, de Heer komt Zijn beloften echt wel na, hoor!

Psalm 90 zegt het zo: Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

Wij zijn vaak ongeduldig, maar de klok loopt bij God op een heel andere manier dan bij ons. Met andere woorden: De God van de beloften komt zijn beloften waar maken, al duurt het in onze ogen erg lang.

En dan nog dit. Niet wij wachten zozeer op God! Maar eerder wacht God op ons! Elke dag dat we leven op deze aarde, betekent voor God een enorm geduld en een wachten tot  wij ons bekeren. Ja, God wacht en dat is zijn geduld met ons.

Voor het komende jaar betekent dat: We krijgen weer een jaar waarin we geroepen worden te leven met God. Daar komt het op aan. Als we het komende jaar gespaard zullen worden en de Heer ook in het komende jaar niet terug zal komen, laten we dan die gegeven tijd gebruiken om met Hem te leven.

Genoeg werk te doen dus in het jaar van de Heer, het jaar 2019.

Maak gebruik van het geduld van God.
Drs. E. Akkerman-Emmen

 

“Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.” Lucas 2: 14
 Het lijkt bijna naïef om nog in de kerstboodschap te geloven: Vrede op aarde .
Een lied door engelen gezongen.
Als je al geen moeite hebt met het verschijnsel engelen, dan is het wel met de tekst
Een tekst die je vandaag de dag een gevoel van onbehagen kan bezorgen.
De wereld staat - en niet voor het eerst - in brand. Oorlogen, geruchten van oorlogen, aanslagen, onrust onder de bewoners van deze aarde, zijn zaken die er niet om liegen.
Maar wij blijven in deze tijd rond de Kerstdagen hardnekkig zingen van “engeltjes die door het luchtruim zweven en aan de herders het lied van de vrede op aarde zingen”.
Dát was toen. Bij de geboorte van Jezus.
Maar wat we nu horen is het geluid van raketaanvallen en bommen. Geen engeltjes!
Ja, waarom willen mensen in deze tijd het verhaal en de belofte van de vrede toch telkens weer horen? De kerken zitten immers, met name op de kerstavond, over het algemeen bomvol. Wat maakt het Kerstverhaal nu dan zo onverslaanbaar?
Het verhaal begint bij Maria als ze hoort dat ze moeder van een kind wordt. Een kind dat de wereld voorgoed zal veranderen. “Hoe zal dat gebeuren”, is dan haar vraag.
En dat is een vraag van alle tijden. Hoe kan zoiets werkelijk bestaan. Vrede op aarde, wordt dat nog iets? Zit dat er in dan? Heil en zegen, toekomst en vrede?
Geen geweld? Maar hoe dan?
Merkwaardig genoeg is het antwoord op al die vragen even eenvoudig als verbijsterend.
“Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest”,  zegt de HERE der heerscharen. (Zacharia 4: 6)
Geweldig, die woorden van geweldloosheid, denk je dan.
Dat is nu eindelijk eens andere taal dan de spierballentaal van de leiders van de wereld. Die gebruiken woorden als ‘krachtig ingrijpen’.
“Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest”, zijn woorden die een mens doen opleven.
Ja maar, het recht van de sterkste, zal dat dan ooit ontmaskerd worden als onrecht?
Ja zeker wel!
Als we Jesaja, Micha, Amos en vele anderen in de Bijbel - en niet in de laatste plaats Jezus Christus zelf - mogen geloven, zeker wel!
Welnu, misschien hebben we daarom en daarvoor juist wel het Kerstverhaal nodig.
Ook al lijkt alles tegen te spreken en is het verre van vanzelfsprekend.
Hardnekkig blijven we geloven in God die de wereld verlost uit de verlammende greep van het kwaad.
Ja zeker: Eens zal het vrede zijn.

Drs. E. Akkerman

 

 

“De Heer zal je steeds beschermen, het kwaad zal je niet raken” Psalm 121: 7 – Bijbel in Gewone Taal

Met de televisiebeelden van de aanslagen, de oorlogen en de natuurrampen in de wereld op het netvlies probeer ik elke keer het gewone ritme van alledag te vinden.

En dat lukt soms maar moeilijk. En daarbij is bovenstaande tekst maar niet uit mijn gedachten.

Het is een tekst uit Psalm 121. Deze Psalm is een bedevaart lied. De persoon die aan de tocht begint (of op de terugweg is) kijkt vol zorgen naar de weg die hij/zij nog moet gaan. Want als hij/zij aan al die bergen denkt, waarover hij/zij nog moet gaan! Wat kun je dan met al die mooie woorden van het begin van deze Psalm. Zoals “mijn hulp is van de Heer” of “de Heer zorgt er voor dat me niets overkomt”.

Is dat dan zo? Kan me inderdaad niets overkomen? Geloven is toch ook de werkelijkheid onder ogen zien? En in die werkelijkheid kom ik al die onoverkomelijke bergen en al die bedreigingen, al dat natuurgeweld en mensen die kwaad van zins zijn toch tegen? En dat maakt me, ondanks die mooie woorden, toch vaak zo angstig.

Een andere psalm die vertelt me echter dat de Heer ook mijn herder is. Die Psalm (Psalm 23) zegt dat Heer, ondanks alles, toch voor mij zorgt. Ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen, Hij is bij mij. Hij beschermt mij en geeft mij moed. Ik zal niet omkomen, want Hij gaat met mij mee.

En……in Psalm 23 kom ik na zo’n ‘diep dal van duisternis’, na alle ellende, in de tempel van de Heer. Kom ik: van het donker in het licht, van de nacht in de morgen, van al het kwaad in een wonderlijke bewaring voor een feestelijke dag. In die volgorde.

Na alle angst en verbijstering over het kwaad komt het lied en de dank: “De Heer zal mijn hulp zijn en met Hem zal ik overwinnaar zijn”. Wat een feest zal dat zijn.

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. Berijmde Psalm 23: 1

Drs. E. Akkerman

 

Vakantietijd

In de vakantie zoeken wij vaak naar momenten van rust. In onze woelige wereld, waarin alles zo snel gaat, hebben wij van tijd tot tijd de rustpunten ook hard nodig.

In de Bijbel wordt ook over rust gesproken. Lees Psalm 62 er maar eens op na. In vers 1 van deze Psalm wordt gezegd: Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding.

Deze Psalm komt van David. En hij schrijft deze Psalm terwijl hij in moeilijke omstandigheden zit. Welke moeilijke omstandigheden dat zijn weten we niet. David ervaart in elk geval alsof iedereen tegen hem is. Alsof iedereen hem de dood wenst. Alsof iedereen over hem roddelt en leugens verspreidt.

Ook wij kunnen ons in moeilijke omstandigheden bevinden.

Misschien voelt u zich wel alleen. Misschien is er onenigheid binnen het gezin. Misschien bent u een geliefde verloren.

Het mooie van deze Psalm 62 is dat we open en eerlijk bij God mogen komen. Maar dat is niet het enige. David vindt ook de rust bij God. Hij spoort zijn ziel zelfs aan om alleen bij God die rust te vinden.

Als we eerlijk zijn proberen we vaak om de rust ergens anders te vinden! Maar David is er van overtuigd dat de werkelijke rust bij God alleen te vinden is. Wat is dan zijn geheim? Waarom is hij daar zo overtuigd van? Wel Psalm 62 laat ons zien dat de werkelijke rust geworteld is in de redding die God geeft. Als een refrein klinkt door deze psalm heen: ‘van Hem komt mijn redding”.

De sleutel om werkelijk tot rust te komen - te midden van onze hectische omstandigheden - ligt daarin dat we ons stil tot God keren.

Er staat niet voor niets: Vertrouw op Hem mijn volk, te allen tijde, open voor Hem uw hart, Hij is onze schuilplaats.

Ja, in Jezus heeft God rust en redding gebracht. In Jezus kan onze ziel de rust tot God vinden.

Ik wens een ieder een gezegende, rustige, vakantietijd.

Drs. Evert Akkerman - Hoogeveen

 

 

Korte Meditatie        God grijpt in

Ter voorbereiding op het komend Paasfeest

 

Prachtig is wat de engel tot de vrouwen zegt op de paasmorgen (zij zijn op zoek naar Jezus): Hij is hier niet, want Hij is opgewekt. Korter kan het Paasevangelie niet worden verwoord. Uitgerekend daar waar de mensen Jezus begraven hebben, wordt gezegd : Hij is hier niet. Nota bene op de plek, die extra was bewaakt en verzegeld door…….mensen. Pasen betekent: God grijpt in. Zijn ja doorbreekt het neen van de mensen. Vandaar de paniek allerwege in de paasverhalen. Op deze daad van de Eeuwige is niemand berekend. Geen  doodgewone sterveling. Wij kunnen dit niet wisselen.

Albert Schweitzer schreef eens: Wie door afstomping niet meer in staat is andermans lijden te delen, kan ook niet betrokken zijn bij het geluk van die ander.

Heeft Jezus dat juist niet gedaan? Leed gedragen omwille van ons geluk?

Heet juist daarom de vrijdag van zijn dood niet Goede! Vrijdag? Hoe verschillend de Paasverhalen ook zijn, één boodschap hebben zij alle gemeen: Jezus is de Levende. Daarom is sinds Pasen ons doen en denken niet tevergeefs, althans wanneer het met Jezus –de Levende- gericht is op het delen van het lijden van onze medemens en gericht is op het geluk van de ander. 

 

Onbekend
van www.passagevrouwen.nl

meditatie

Het lentegevoel
De lucht is wat grijzig
Maar wonderlijk.. wijzig
En als toverslag uit de grond
Weer mijn eerste sneeuwvlokje vond
Teder en wibbelend zijn kopje
Welcom ..prachtig sneeuwklokje
Wat tweifelend om te groeien
Zich volmaakt uit te bloeien
Trillend en rillend nog wat teer
Zie ik ..steeds weer! meer en meer
De aankomst van wat beter weer
Samen smeltend een natuur ontmoeting
De aankomst van een lente begroeting
Het vloeiend en glooiend zich ontspand
En de lente binnen kort ontvangt.

 

 

De betovering van stille kou
heeft ons doen verrassen.
Ineens is de wereld wit en verstild
alsof het tot ons roept:
ervaar mijn schoonheid
en alsof het op deze manier
om aandacht gilt...
Kijk nou, zie nou.
Elk detail, elk klein element
maakt zich zichtbaar
en besef in deze stille wereld
hoe groots de schepping,
en hoe klein als mens
je eigenlijk bent...
Stap in de wereld vol kristallen,
heel voorzichtig
en ruik de geur van winterpracht
geniet voor de betovering
wordt verbroken
en er opnieuw een grauwe
winterdag wacht...

Resie Wientjes, Groenlo  

Kerstfeest 2017 - Het licht schijn in de duisternis.

Licht. Het is een woord dat heel goed past bij de geboorte van Christus. Maar het is niet zo dat de geboorte van Christus een gebeuren is van louter licht! En het is ook niet zo dat dit licht het duister als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Alsof er na de komst van dit licht nooit meer duister zal worden!
Nee, zo is het niet. Je ziet het nog wel eens in tv-programma’s.
Als er iets van licht in je leven komt , door de komst van Jezus Christus,
dan verschijnt voorgoed de zon. Dan is alles rozengeur en maneschijn.

Maar wie in de zorgen zit ondergaat met Kerstfeest geen wonderbaarlijke verandering als bij toverslag. En als je leven bedreigd wordt door een kwade ziekte word je nu niet ineens als door een wonder beter.

En wat in ons eigen leven niet gebeurt, gebeurt ook niet om ons heen.
Nee, we horen in de kerstboodschap van het licht van gene zijde.

Van achter het duister komt het licht. En… je kunt er geen abonnement op nemen. Alleen als je het waagt met de woorden van het evangelie, alleen als je wilt geloven dat die woorden ook voor jou bedoeld zijn komt er iets van dat licht in het donker van je leven, in het donker om je heen.

Mensen die dat meemaakten zeggen soms: Het donker van mijn verdriet is er nog wel, maar af en toe is er een signaal dat er meer is dan alleen mijn verdriet.

Het licht van Christus. Het is er en het werkt. Het werkt in mensen die zelf leven vanuit dat licht. Die om je heen gaan staan en aandacht aan je schenken. In hen is het licht tastbaar en merkbaar geworden.
Ja, onze God heeft de strijd aangebonden met alles wat nacht en donker is.
Hij strijdt er tegen niet door te vechten met macht en geweld, maar door een licht aan te steken. Door een mensenkind te laten leven tussen de mensen.

Laten wij dan dit licht doorgeven aan elkaar, delen met elkaar, opdat het volop zal schijnen in onze omgeving.
Ieder apart is maar kleine lichtje, maar samen kunnen wij veel licht geven.
Ieder apart kan weinig doen om de wereld te verbeteren,  maar samen zijn we een grote macht.

Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2018.

Drs. Evert Akkerman

 

Heeft bidden nog zin?

Als we een gezonde maag hebben is onze maag geen probleem. Zodra onze maag ziek is, ontstaan er vraagtekens.
Zo is het ook met ons gebed.
Wanneer het verkeer met God goed is, stellen we de vraag niet of bidden wel zin heeft.
Dan ervaren we eenvoudigweg de kracht en de troost van het gebed.
Maar als het contact met God verbroken is, is het moeilijk antwoord te krijgen.
Bidden is trouwens niet hetzelfde als een verlanglijstje opsturen.
Jezus heeft voor ons misschien een ander verlanglijstje op het oog.
De urgentielijst voor het bidden heeft Jezus als volgt omschreven:
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel als op aarde.
En zonder de Heilige Geest redden wij het niet
En het “Amen”, het slot van een gebed, betekent niet: Klaar is Kees.
Zo van: Ik heb gebeden en nu maar wachten wat er van komt.
Nee “Amen” is: het zal waar en zeker zijn.
Wanneer we in vertrouwen bidden dan hebben van het begin af aan grond onder voeten.
Laat het daarna maar gerust aan God over.
In het ‘Amen’ prijzen wij niet onze eigen betrouwbaarheid, maar alleen Gods betrouwbaarheid.
Daarom: Bidden heeft wel degelijk zin, want er is een God die hoort. Maar Hij vervult niet al onze wensen, maar wel zijn beloften. Zijn Naam is dan ook JHWH d.w.z. Ik ben er bij. Altijd en overal. Wat een geruststelling!

Drs. Evert Akkerman

 

 

 

Vakantietijd

De tijd dat veel  mensen met vakantie gaan is weer aangebroken.

Een heerlijke tijd, want voor veel mensen is dit het signaal om het wat rustiger aan te gaan doen. Lekker weer, weinig vergaderingen. ’s Avonds barbecueën in de tuin. Depressieve gevoelens kunnen door de zonnestralen verdreven worden. Voor velen de kans om er een paar weken tussenuit te gaan. Voor de meeste mensen ook de mooiste tijd van het jaar.

Ook dichteres Nel  Benschop heeft misschien wel aan de vakantieperiode gedacht toen zij het gedicht Dagdroom dichtte.

Dagdroom

Ik kijk door ’t raam en zie de wolken drijven,
en ongewild gaan mijn gedachten mee
ver weg, ver weg. Ik wil hier niet blijven,
ik wil de bergen zien, de bossen en de zee;
‘k Wil dat de wind mijn haren zacht zal strelen,
en dat de zon mij als een minnaar kust;
Ik wil mijn tranen met de regen delen,
‘k wil dat de nacht naast mij op ’t kussen rust.
Ik wil alleen zijn met de stille bomen,
de bloemen storen mijn gedachten niet;
Ik wil de dromen van de bergen dromen,
en zingen in een juichend vogellied.
Ik wil gelukkig langs de paden zwerven,
ik wil vergeten al mijn grauw verdriet,
en eindelijk weer de stille rust verwerven
een kind van God te zijn – en anders niet……

Nel Benschop  in Een boom in de wind

Uitgave: Kok –Kampen – 1970

Drs. Evert Akkerman

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail